Blog

Kjøp av sex prostitute norway

Apr 16, 2018 / By : / Category : Tantrisk massasje bergen

kjøp av sex prostitute norway

Det er uvisst nøyaktig hvor mange ofre det er for trafficking både i Norge og internasjonalt, men et konservativt estimat fra UNODC er 2,5 millioner personer årlig globalt[4]. Det er krevende å identifisere ofre for trafficking, noe som medfører både at beregninger er basert på estimater med potensielt store mørketall Tyldum og Bunovskis , og at det er vanskelig å etterforske og straffeforfølge bakmenn Politiet Derfor må statistikk om dette fenomenet tas med en klype salt.

Antall personer som er dømt for menneskehandel er ofte en dårlig indikasjon på det reelle omfanget av fenomenet. For eksempel har antallet personer som er dømt for trafficking til prostitusjonsformål i Tyskland blitt redusert de siste årene, trass økning i størrelsen på prostitusjonsmarkedet og antall tvangsprostituerte Meyer m.

Lovgivning av prostitusjon er bare ett av mange lovverk som påvirker dette fenomenet, både i Norge og i andre land. I tillegg påvirkes omfanget og utøvelsen av prostitusjon av en rekke andre forhold, slik som politiets holdninger, prioriteringer og innsats for å følge opp eksisterende lovverk, hvor åpne landegrensene er, landets beliggenhet og historie, samt holdninger til kjøp av sex.

I forskningslitteraturen skilles det ofte mellom fem ulike typer reguleringsmodeller. Denne artikkelen vil gå nærmere inn på tre av dem: Når ulike modeller diskuteres, er det viktig å være klar over at de er laget for å oppnå til dels ulike mål. Det gjør imidlertid ikke komparative studier mindre interessante og verdifulle, snarere trenger samfunnet mer og bedre sammenliknende forskning på moralpolitiske områder.

Forbudsmodellen innebærer forbud av både kjøp og salg av sex samt andre aspekter relatert til prostitusjon. Altså forbyr denne lovgivingen både prostituerte, halliker, bordelleiere og kunder. Prostitusjon regnes som skadelig for menneskeverdet, og bør derfor begrenses gjennom forbud mot prostitusjon og ved effektiv håndheving av lover Library of Parliament Selv om prostitusjon i all hovedsak ligger under delstatenes jurisdiksjon i USA, har det vært tatt i bruk en lang rekke tiltak rettet mot prostitusjon og trafficking de siste tiårene.

Disse er gjennomgått av Shively m. Lite tyder på at den amerikanske lovgivningen har nådd sine mål om å redusere omfanget av prostitusjon og hallikvirksomhet eller skremme personer fra å kjøpe sex, i følge Library of Parliament , 23 og Shively m. Kritikere av lovgivingen påpeker blant annet at kvinnelige prostituerte utgjør en signifikant andel av antallet kvinnelige fanger i USA, og politiets arbeid med prostitusjon er estimert til å koste samfunnet store summer.

Andre vil påpeke at en slik lovgiving først og fremst straffer dem som prostituerer seg, som ofte er ofre eller den svake part. Denne modellen medfører ikke bare avkriminalisering, men også aktiv regulering av ulike områder: Land og regioner som følger denne modellen er blant andre Tyskland, Nederland, enkelte territorier i Australia, Østerrike, Sveits, Hellas og Antwerpen og Brüssel i Belgia. Imidlertid påpeker noen eksperter at bare en andel av dem som selger sex har lisens og tilhører den lovregulerte delen av bransjen både i Nederland og Tyskland Library of Parliament , 11, Europaparlamentet Den nederlandske forskeren Outshoorn , skriver implisitt at legaliseringen i Nederland ikke var noen udelt suksesshistorie; Sektoren er blitt todelt, med en regulert del, der de prostituerte har lisenser, og en uregulert del.

Flere rapporter har vist bedrede arbeidsvilkår og bedre ivaretakelse av rettigheter for noen av de prostituerte, men dette gjelder på ingen måte hele prostitusjonsbransjen, og heller ikke hele den legale delen av bransjen. Utfordringene og problemene med den nederlandske legaliseringen støttes også av andre nederlandske forskere:.

The prostitution business retains many characteristics of an illegitimate market and the legalization and regulation of the prostitution sector has not driven out organized crime. On the contrary, fighting sex trafficking using the criminal justice system may even be harder in the legalized prostitution sector Huysman og Kleemans , New Zealand blir gjerne brukt som eksempel på en rollemodell av dem som argumenterer for legalisering.

En rapport fra regjeringen konkluderer med at legaliseringen har gjort arbeidsforholdene bedre for deler av sektoren. Det er derimot uklart om den har bidratt til å bedre arbeidsforholdene i hele sektoren, eller bidratt til å redusere antallet mindreårige som prostituerer seg Parliamentary Library I følge Jeffreys , , som har studert prostitusjon på Nederland og Australia, viser ulike studier av steder der prostitusjon er legalisert at: I Tyskland har prostitusjon vært lovlig siden tallet, men ulike typer lovverk gjorde at prostitusjon i praksis likevel var forbudt eller vanskelig å utøve.

I legaliserte Tyskland prostitusjon ved å oppheve disse lovene og innføre lover som skulle styrke de prostituertes rettigheter og vilkår på ulike måter.

Bakgrunnen for legaliseringen var å gi prostituerte bedre arbeidsbetingelser og redusere stigmatiseringen. I følge en offentlig evaluering fra har imidlertid ingen av målene ved lovendringen blitt oppnådd BFSJF Det har foreløpig vist seg umulig å regulere arbeidsforholdene tilstrekkelig; Mange blir utnyttet på ulike vis og får ikke adekvat lønn eller nyte godt av alle de forespeilede rettighetene som var hovedmotivasjon bak lovendringen. Legaliseringen har i følge Meyer m.

Bordeller er utbredt og finnes i de fleste byer. Sexturismen brer om seg. Legaliseringen virker å ha medført økt menneskehandel og tvang. Særlig unge jenter lokkes, overtales, overbevises og lures til å jobbe under mer eller mindre slaveliknende forhold i bordeller.

De har vanligvis få, om noen muligheter til å forsvare sine rettigheter. For dem har altså legaliseringen ikke medført økt frihet, men heller bidratt til å skape et sterkt undertrykkende system de blir presset til å delta i[6].

Kritiske røster påpeker også at myndighetene ikke følger opp sexindustrien tilstrekkelig: En sentral utfordring for land som innfører denne modellen er hvordan myndigheter skal skille mellom dem som prostituerer seg frivillig og dem som tvinges, og ikke minst ulike typer og grader av tvang. Hvor går grensen for når myndigheter bør gripe inn, og hva får myndighetene i praksis gjort når denne grensen overskrides?

Modellen vier heller ikke strukturell tvang noe oppmerksomhet. Hvordan kan myndighetene håndtere utfordringen som ligger i at prostitusjon i form av eskortetjenester brer om seg i den vestlige verden og står for en stor del av dagens prostitusjon?

Dette vet de som organiserer prostitusjonen godt, og for sexkundene er det mer eller mindre umulig å vite de prostituertes forhistorier og betingelser for å selge sex, uansett hvor velmenende de eventuelt måtte være Shively , 4.

Gitt at Nederland og Tyskland opplever økt menneskehandel som konsekvens av legalisering, hvordan skal vi unngå at det samme skjer i Norge? Hva gjør norske myndigheter bedre i stand til å takle dette problemet enn de nederlandske og tyske, og hva er begrunnelsen for å bruke samfunnets knappe ressurser på dette i stor grad selvpåførte problemet?

Er økt menneskehandel, som på flere måter er selve manifestasjonen av ufrihet, en viktig og nødvendig del av «frihetens» pris?

Tross alle gode intensjoner er det sterke indikasjoner på at det er utstrakte brudd på menneskerettigheter i store deler av disse sektorene i Nederland og Tyskland. I følge Waltman har loven nådd sitt mål om å redusere omfanget av prostitusjon.

Land som følger denne modellen er Norge, Island, Finland, Frankrike vedtatt og Storbritannia vedtatt I Norge ble loven innført i med mål om å redusere omfanget av menneskehandel.

Ved å redusere størrelsen på prostitusjonsmarkedet i Norge skulle rekrutteringen av nye kunder svekkes. Loven skulle også ha en normsettende effekt, ved at den skulle fastsette at sexkjøp er en uakseptabel praksis. Det er mange og delte meninger om hvilken effektene av lovendringen, noe det siste årets opphetede debatt har vist[7].

Noen vil påpeke at den mest synlige og i manges øyne mest skjemmende prostitusjonen, gateprostitusjonen, er redusert i omfang. Loven gir også politiet et effektivt verktøy dersom de ønsker å aksjonere. Størrelsen på prostitusjonsmarkedet er anslått til å være omtrent det samme som da sexkjøpsloven ble innført, men gode data mangler.

I følge Kotsadam har lovgivingen gjort befolkningen, særlig de yngre delene, mer skeptiske til kjøp av sex, og færre kjøper sex enn tidligere Skjeseth og Simenstad Fortsatt er en andel av dem som selger seksuelle tjenester i Norge utsatt for menneskehandel, og stadig flere av deres historier kommer frem i avisene.

Politihøgskolen undersøker nå omfanget av menneskehandel og har identifisert rundt mulige ofre i Norge. I følge en Fafo-rapport blir rundt 60 personer lovet en refleksjonsperiode[8] i Oslo alene hvert år Sønsterudbråten Den skandinaviske modellen har også flere problematiske sider. Lovgivingen er sterkt formulert som maktforhold mellom kjønnene, selv om prostitusjon ikke er et kvinneyrke i seg selv, men noe som blir utøvd av begge kjønn jf.

Hvordan kan modellen utvides eller reformuleres, slik at den reflekterer at mange av dem som selger sex er menn, ikke minst homofile menn? Den praktiske implementeringen av en slik type lovgiving er en annen utfordring: Slik håndhevingen fungerer i dag virker den å gå ut over de prostituerte, som påpekt av Skilbrei i ulike fora. Butikkmodellen og den skandinaviske modellen har også enkelte felles utfordringer: Hvordan redusere stigmatiseringen av prostituerte? Så lenge negative holdninger til prostituerte er kulturelt forankret og eksisterer mer eller mindre uavhengig av lovverk, vil legalisering ikke nødvendigvis bedre den sosiale statusen til prostituerte.

Prostitusjon påvirkes også av en hel rekke andre faktorer. Videre kan det virke som om totalomfanget og forholdene i prostitusjonsmarkedene i stor grad påvirkes av hvordan politimyndighetene velger å tolke og håndheve lovverket. Dermed blir det umulig å gjøre enkle årsaksanalyser for å finne ut hva som er effekten av lovverk og hva som er forårsaket av helt andre faktorer.

Samtidig argumenterer legaliseringsforkjempere for at forbud bare tvinger prostitusjonen lenger under jorda. De Marneffe , Civita , Justis- og beredskapsdepartementet , Moen , og Weizer Uavhengig av hvilken modell et land velger vil prostitusjon, på grunn av dets natur, aldri være et fenomen som kan reguleres hundre prosent. Men det kan påvirkes. Både ideologiske og moralske, politiske og økonomiske interesser fører til en kontinuerlig diskusjon om påvirkningstiltak. Foreløpig empiri viser at verken vidtrekkende legalisering eller totalforbud har gitt alle de ønskede samfunnsmessige virkningene.

Det er uklart om mellomveier, slik Norge har fulgt, over tid vil være bedre. Per i dag kan det derfor argumenteres for at verden mangler gode eksempler til etterfølgelse.

Dermed må myndighetene i praksis velge mellom pest og kolera. Sannsynligvis er et mindretall av de prostituerte i Norge i dag ofre for menneskehandel. Det betyr ikke at menneskehandelen er mindre alvorlig, eller at den observerte sammenhengen mellom prostitusjon eller menneskehandel er irrelevant. Legalisering kan godt komme til å øke omfanget av menneskehandel også hos oss: Hvis legalisering fører til økt prostitusjon og økt menneskehandel, vil det noen gang være akseptabelt å la luksusprostituertes behov gå foran utsatte gruppers rettigheter?

De fleste markedsreguleringer skaper vinnere og tapere, og hvis brudd på noen gruppers rettigheter er alvorlige nok, vil dette gjøre at en ellers fornuftig lovgivning som styrker andre gruppers rettigheter på deres bekostning likevel ikke vil være akseptabel. Spissformulert kan man da med rette spørre: I disse liberalistiske tider kan man også stille spørsmål ved poenget med å innføre en lov som sannsynligvis bare dekker mindre deler av en bransje, når svært mange av dem som er involvert i sexindustrien sannsynligvis verken ønsker eller kommer til å være gjenstand for offentlig regulering og medfølgende offentlige velferds- og kontrolltiltak.

Avslutningsvis er det flere ideologiske og moralske spørsmål som alle må ta stilling til: Ønsker vi et samfunn der salg av sex blir alminneliggjort? Der flere unge får sine første seksuelle opplevelser gjennom kjøp av sex?

Der bordeller er vanlig? University of Pennsylvania Law Review, 6 ss. De Marneffe, Peter Liberalism and Prostitution. Claimed Success and Documented Effects. Conference paper presented at the International Workshop: Decriminalizing Prostitution and Beyond: Practical Experiences and Challenges. The Hague, 3 and 4 March.

Crime Law and Social Change 61, ss. Jacobsson, Niklas og Andreas Kotsadam The law and economics of international sex slavery: Justis- og beredskapsdepartementet Sexkjøp i Sverige og Nederland reguleringer og erfaringer. Rapport fra Arbeidsgruppe om rettslig regulering av kjøp av seksuelle tjenester.

Knill, Christoph , The study of morality policy: Library of Parliament Prostitution: A Review of Legislation in Selected Countries. Moen, Ole Martin Is prostitution harmful? Journal of Medical Ethics , doi: Moen, Ole Martin Prostitution and harm: The Public Clash of Private Values: The Politics of Morality Policy.

Seven Bridges Press, pp. Outshoorn, Joyce , Introduction: International Studies in Gender, State and Society , 12 1 , ss. Parliamentary Library Prostitution law reform in New Zealand. Parliamentary Library Research Paper. Plesner Dalin, Markus , Prostitusjon er ikke et kvinneyrke. Kronikk i Dagbladet Politiet Koordineringsenhenten for ofre for menneskehandel.

I Norge er det ikke straffbart å selge sex. Det er imidlertid fra 1. Strafferammen er fengsel i inntil seks måneder, men det normale er at det straffes med bøter i størrelsesorden 15 til 20 kroner. Forholdet er også straffbart om det begås av nordmenn i utlandet, selv om det skulle være lovlig i det land der kjøpet finner sted. Kjøp av seksuelle tjenester fra personer under 18 år straffes med bøter eller fengsel inntil to år § I Norge, som i mange andre land, er det forbudt å legge til rette for eller å utnytte andres prostitusjon.

I Norge er det første kriminalisert gjennom den såkalte hallikparagrafen , straffelovens § Ifølge denne er det straffbart å fremme noens prostitusjon, for eksempel gjennom annonsering, eller å tilrettelegge for det ved utleie. Slik utleie kan også straffes om utleier ikke forsto at det var snakk om prostitusjon, så lenge det er utvist grov uaktsomhet. Når man organiserer andres prostitusjon på måter som i det minste utnytter dennes sårbarhet eller involverer forledelse, kan man dømmes for menneskehandel etter § med en strafferamme på seks år.

Blir handlingen regnet som grov, for eksempel ved at offeret er mindreårig, at den er utført ved vold eller har gitt store fortjenester, er strafferammen ti år. Prostitusjon regnes av skattemyndighetene som en skattepliktig næring, og det skal etter en dom i Oslo tingrett i beregnes merverdiavgift av tjenestene.

Personer som selger sex har dermed også de sosiale rettigheter som følger av trygdelovgivningen. Daværende finansminister Kristin Halvorsen uttalte imidlertid at det ikke er noen prioritert oppgave for skattemyndighetene å beskatte salg av seksuelle tjenester. Prostitusjonspolitikk er et hyppig debattert tema i politikken og media, både i Norge og de fleste andre europeiske land.

Det er store uenigheter i hvordan prostitusjon skal reguleres, og lovgivningen er svært ulik i forskjellige land. Dette gjenspeiler en politisk uenighet i synet på hva prostitusjon er, og på hva slags konsekvenser det har for individene som er direkte involvert og for samfunnet som helhet.

Men det skyldes også ulike politiske kulturer, og syn på retten som sosialpolitisk virkemiddel. Vi skiller ofte mellom politiske tilnærminger som har som målsetting å bekjempe prostitusjon og tilnærminger som fokuserer på å regulere prostitusjon for å kontrollere markedet, blant annet for å holde uønskede aktører eller organisasjonsformer ute. Hvilke virkemidler myndigheter i et land velger å bruke i møtet med prostitusjon henger tett sammen med problemforståelsen.

Prostitusjon defineres i Norge som et problem på samfunnsnivå og på et individuelt nivå, og som et fenomen straffeloven bør regulere. Den rettslige situasjonen i Norge, der kjøp er forbudt — men salg er lov, bygger på en definisjon av prostitusjon som et fenomen som henger sammen med makt- og ressursulikhet. Kvinnebevegelsen har siden tallet av argumentert for at etterspørselssiden, altså kundene, i prostitusjon er de som bør tildeles ansvaret for prostitusjon og derfor kriminaliseres.

De som selger sex bør bli sett på som ofre for handlingen. I et slikt perspektiv blir prostitusjon ansett som en form for seksuell vold som bør møtes på samme måte som andre former for vold, nemlig gjennom forbud.

Mulig kriminalisering av sexkjøp har blitt diskutert i flere tiår i både Norge og Sverige, men Sverige var først ute i Prostitusjonspolitikken er i endring i mange europeiske land, og Island er et eksempel på hvor raskt og gjennomgripende disse endringen kan være: I var det forbudt å selge sex, men tillatt å kjøpe sex, to år etter var det motsatt. Kriminalisering av sexkjøp har også blitt diskutert i resten av Norden. I Finland er det å kjøpe sex av ofre for menneskehandel eller av personer som er tilknyttet en hallik forbudt.

Dette forbudet kritiseres i finsk debatt fordi det i praksis ikke er mulig å håndheve. Også i Danmark har man diskutert å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester, men det nedsatte Straffelovrådet advarte mot det i Justisministeriet, Det er variasjoner innad i Norden i hvordan prostitusjon er regulert.

Likevel oppfattes de samlet som en region som forholder seg annerledes til prostitusjon enn andre europeiske land, som i stedet har avkriminalisert kjøp og salg, eller som har legalisert prostitusjon, og ikke regulerer prostitusjon ved hjelp av straffeloven, men i stedet ved hjelp av blant annet arbeidsmiljølovgivning. Mulige endringer i prostitusjonspolitikken diskuteres i mange land, og de siste årene har også Europaparlamentet og Amnesty International  avgitt anbefalinger som veier tungt i debatten.

Europaparlamentet utga en ikke-bindende resolusjon i hvor de anbefalte europeiske stater å avkriminalisere salg av sex og kriminalisere sexkjøp. Amnesty International har kommet med forslag om å fjerne lover som rammer sexselgere, inkludert forbud mot sexkjøp og forbud mot hallikvirksomhet, hvis dette er lover som også rammer rettighetene til sexselgere.

En sentral aktør i den internasjonale debatten om prostitusjonspolitikk er sexarbeiderbevegelsen. En viktig sak for sexarbeiderbevegelsen, inkludert PION, er at prostitusjon bør reguleres som arbeid for å legge til rette for anerkjennelse av, og tildeling av rettigheter til, personer som selger sex. I motsetning til dette står deler av kvinnebevegelsen som i stedet støtter kundekriminalisering. I Norge har en rekke kvinneorganisasjoner gått sammen om å protestere mot å definere prostitusjon som en form for arbeid, for eksempel i forbindelse med anbefalingene til Amnesty International Kvinnefronten Utviklingen av det norske prostitusjonsmarkedet har vakt mye oppmerksomhet de siste 25 årene.

.. Kjøp av sex prostitute norway

MØTEPLASSEN NORGE THAI MASSASJE SOLA

Free porn norge chatrollet

Disse har i flere tiår vært en kamparena for grupper med svært motstridende holdninger Outshoorn , , og det virker derfor usikkert om deres nåværende holdning viser reell konsensus — eller at gruppene som er for legalisering har overtak. Våren gikk imidlertid Europaparlamentet inn for kriminalisering av dem som kjøper sex, altså motsatt standpunkt, basert på helt andre resonnementer Europaparlamentet Politisk regulering av prostitusjon faller inn under den statsvitenskapelige sekkekategorien moralpolitikk.

Kjennetegn ved moralpolitikk er at samfunnsdebatten er politisert og ulike grupper har steile fronter mot hverandre. Komplekse problemer oppfattes som enkle, og sakene vekker stort samfunnsengasjement.

Stereotypier preger ofte debattene, også gjennom hvilke figurer som velger å stå for hvilke synspunkter Levin Dermed forsvinner gjerne grånyansene. Moralpolitikk handler ofte om temaer med store sosiale stigmaer. Dette kan gjøre det vanskeligere for folk å heve stemmen for å ytre sine egentlige meninger Mooney , Videre er lovgivning på slike områder preget av at fenomenet enten må aksepteres juridisk eller ikke. Andre eksempler på moralpolitiske politikkområder er abort, pornografi, homoseksualitet, gambling og narkotikalovgivning.

Polariseringen i diskusjonen om legalisering av prostitusjon vises tydelig gjennom hvilke talspersoner for prostituerte som er kommet på banen det siste året. Fra vår hjemlige debatt har for eksempel prostituerte Hege Grostad vært en glamorøs og ressurssterk legaliseringslobbyist. Grostad fremstår ikke som et offer, en person uten andre inntektsmuligheter, vanskelig oppvekst eller en person med svake sjelsevner, slik den norske prostitusjonsdebatten i følge Skilbrei har tendert til å portrettere prostituerte de siste tiårene.

Etter eget utsagn tjener Grostad lett store summer på en kveld, treffer hyggelige menn, og ser prostitusjon som en måte å leve ut egen seksualitet på. Som formulert av en tysk prostituert: Med svært motstridende erfaringer har en annen ressurssterk person gjort seg sterkt gjeldende i den norske samfunnsdebatten i år: Tanja Rahm som forteller hvor ille hun hadde det da hun arbeidet som prostituert i Danmark.

Hun ble blant annet utsatt for vold, drapstrusler og trakassering. Ikke én eneste gang gikk jeg på jobb med lyst. Det eneste jeg var opptatt av var å tjene raske penger» skriver Rahm i sitt brev til sexkundene. Rahms historie passer dårlig inn i glansbildet legaliseringsforkjemperne fremhever. Der er prostituerte frigjorte selvstendig næringsdrivende som pragmatisk velger salg av seksuelle tjenester, sexarbeid som de systematisk kaller det, som inntektsvei.

De opplever verken fysiske eller psykiske mén av denne aktiviteten Rahm , Åsebø og Larsen Både Grostad og Rahm har krav på å bli trodd. Ofte er det lite forskning på moralpolitiske temaer, og den eksisterende forskningen har en tendens til å bli politisert, noe som kan gjøre den mindre troverdig Knill Flere forskere påpeker at dette gjelder forskningen på prostitusjon[2]. For eksempel argumenterer Chuang , i en artikkel med tittelen «Rescuing Trafficking from Ideological Capture: Prostitution Reform and Anti-trafficking Law and Policy», at det er lite sammenheng mellom økt menneskehandel og legalisering av prostitusjon.

Andre forskere er fullstendig uenige i dette. I følge Cho m. Denne konklusjonen understøttes av Jakobsson og Kotsadam , 90 , som finner at det er minst trafficking i land der prostitusjon er kriminalisert og mest i land der prostitusjon er legalisert. Offentlige evalueringer gir heller ikke et entydig bilde av hvilken type lovgivning som totalt sett fungerer best for samfunnet.

Offentlige evalueringer av både legaliseringen på New Zealand og innføringen av sexkjøpsloven i Sverige konkluderer med at reformene i stor grad har oppnådd sine mål. Dermed virker de nesten «mistenkelig positive» i sine konklusjoner.

I følge United Nations Office on Drugs and Crime UNODC er over halvparten av all trafficking knyttet til prostitusjon, og de fleste som blir utsatt for dette er unge jenter og kvinner[3]. Det er uvisst nøyaktig hvor mange ofre det er for trafficking både i Norge og internasjonalt, men et konservativt estimat fra UNODC er 2,5 millioner personer årlig globalt[4]. Det er krevende å identifisere ofre for trafficking, noe som medfører både at beregninger er basert på estimater med potensielt store mørketall Tyldum og Bunovskis , og at det er vanskelig å etterforske og straffeforfølge bakmenn Politiet Derfor må statistikk om dette fenomenet tas med en klype salt.

Antall personer som er dømt for menneskehandel er ofte en dårlig indikasjon på det reelle omfanget av fenomenet. For eksempel har antallet personer som er dømt for trafficking til prostitusjonsformål i Tyskland blitt redusert de siste årene, trass økning i størrelsen på prostitusjonsmarkedet og antall tvangsprostituerte Meyer m. Lovgivning av prostitusjon er bare ett av mange lovverk som påvirker dette fenomenet, både i Norge og i andre land. I tillegg påvirkes omfanget og utøvelsen av prostitusjon av en rekke andre forhold, slik som politiets holdninger, prioriteringer og innsats for å følge opp eksisterende lovverk, hvor åpne landegrensene er, landets beliggenhet og historie, samt holdninger til kjøp av sex.

I forskningslitteraturen skilles det ofte mellom fem ulike typer reguleringsmodeller. Denne artikkelen vil gå nærmere inn på tre av dem: Når ulike modeller diskuteres, er det viktig å være klar over at de er laget for å oppnå til dels ulike mål. Det gjør imidlertid ikke komparative studier mindre interessante og verdifulle, snarere trenger samfunnet mer og bedre sammenliknende forskning på moralpolitiske områder.

Forbudsmodellen innebærer forbud av både kjøp og salg av sex samt andre aspekter relatert til prostitusjon. Altså forbyr denne lovgivingen både prostituerte, halliker, bordelleiere og kunder. Prostitusjon regnes som skadelig for menneskeverdet, og bør derfor begrenses gjennom forbud mot prostitusjon og ved effektiv håndheving av lover Library of Parliament Selv om prostitusjon i all hovedsak ligger under delstatenes jurisdiksjon i USA, har det vært tatt i bruk en lang rekke tiltak rettet mot prostitusjon og trafficking de siste tiårene.

Disse er gjennomgått av Shively m. Lite tyder på at den amerikanske lovgivningen har nådd sine mål om å redusere omfanget av prostitusjon og hallikvirksomhet eller skremme personer fra å kjøpe sex, i følge Library of Parliament , 23 og Shively m. Kritikere av lovgivingen påpeker blant annet at kvinnelige prostituerte utgjør en signifikant andel av antallet kvinnelige fanger i USA, og politiets arbeid med prostitusjon er estimert til å koste samfunnet store summer.

Andre vil påpeke at en slik lovgiving først og fremst straffer dem som prostituerer seg, som ofte er ofre eller den svake part.

Denne modellen medfører ikke bare avkriminalisering, men også aktiv regulering av ulike områder: Land og regioner som følger denne modellen er blant andre Tyskland, Nederland, enkelte territorier i Australia, Østerrike, Sveits, Hellas og Antwerpen og Brüssel i Belgia.

Imidlertid påpeker noen eksperter at bare en andel av dem som selger sex har lisens og tilhører den lovregulerte delen av bransjen både i Nederland og Tyskland Library of Parliament , 11, Europaparlamentet Den nederlandske forskeren Outshoorn , skriver implisitt at legaliseringen i Nederland ikke var noen udelt suksesshistorie; Sektoren er blitt todelt, med en regulert del, der de prostituerte har lisenser, og en uregulert del. Flere rapporter har vist bedrede arbeidsvilkår og bedre ivaretakelse av rettigheter for noen av de prostituerte, men dette gjelder på ingen måte hele prostitusjonsbransjen, og heller ikke hele den legale delen av bransjen.

Utfordringene og problemene med den nederlandske legaliseringen støttes også av andre nederlandske forskere:. The prostitution business retains many characteristics of an illegitimate market and the legalization and regulation of the prostitution sector has not driven out organized crime.

On the contrary, fighting sex trafficking using the criminal justice system may even be harder in the legalized prostitution sector Huysman og Kleemans , New Zealand blir gjerne brukt som eksempel på en rollemodell av dem som argumenterer for legalisering. En rapport fra regjeringen konkluderer med at legaliseringen har gjort arbeidsforholdene bedre for deler av sektoren. Det er derimot uklart om den har bidratt til å bedre arbeidsforholdene i hele sektoren, eller bidratt til å redusere antallet mindreårige som prostituerer seg Parliamentary Library I følge Jeffreys , , som har studert prostitusjon på Nederland og Australia, viser ulike studier av steder der prostitusjon er legalisert at: I Tyskland har prostitusjon vært lovlig siden tallet, men ulike typer lovverk gjorde at prostitusjon i praksis likevel var forbudt eller vanskelig å utøve.

I legaliserte Tyskland prostitusjon ved å oppheve disse lovene og innføre lover som skulle styrke de prostituertes rettigheter og vilkår på ulike måter. Bakgrunnen for legaliseringen var å gi prostituerte bedre arbeidsbetingelser og redusere stigmatiseringen. I følge en offentlig evaluering fra har imidlertid ingen av målene ved lovendringen blitt oppnådd BFSJF Det har foreløpig vist seg umulig å regulere arbeidsforholdene tilstrekkelig; Mange blir utnyttet på ulike vis og får ikke adekvat lønn eller nyte godt av alle de forespeilede rettighetene som var hovedmotivasjon bak lovendringen.

Legaliseringen har i følge Meyer m. Bordeller er utbredt og finnes i de fleste byer. Sexturismen brer om seg. Legaliseringen virker å ha medført økt menneskehandel og tvang. Særlig unge jenter lokkes, overtales, overbevises og lures til å jobbe under mer eller mindre slaveliknende forhold i bordeller. De har vanligvis få, om noen muligheter til å forsvare sine rettigheter. For dem har altså legaliseringen ikke medført økt frihet, men heller bidratt til å skape et sterkt undertrykkende system de blir presset til å delta i[6].

Kritiske røster påpeker også at myndighetene ikke følger opp sexindustrien tilstrekkelig: En sentral utfordring for land som innfører denne modellen er hvordan myndigheter skal skille mellom dem som prostituerer seg frivillig og dem som tvinges, og ikke minst ulike typer og grader av tvang.

Hvor går grensen for når myndigheter bør gripe inn, og hva får myndighetene i praksis gjort når denne grensen overskrides? Modellen vier heller ikke strukturell tvang noe oppmerksomhet.

Hvordan kan myndighetene håndtere utfordringen som ligger i at prostitusjon i form av eskortetjenester brer om seg i den vestlige verden og står for en stor del av dagens prostitusjon? Dette vet de som organiserer prostitusjonen godt, og for sexkundene er det mer eller mindre umulig å vite de prostituertes forhistorier og betingelser for å selge sex, uansett hvor velmenende de eventuelt måtte være Shively , 4.

Gitt at Nederland og Tyskland opplever økt menneskehandel som konsekvens av legalisering, hvordan skal vi unngå at det samme skjer i Norge? Hva gjør norske myndigheter bedre i stand til å takle dette problemet enn de nederlandske og tyske, og hva er begrunnelsen for å bruke samfunnets knappe ressurser på dette i stor grad selvpåførte problemet?

Er økt menneskehandel, som på flere måter er selve manifestasjonen av ufrihet, en viktig og nødvendig del av «frihetens» pris? Tross alle gode intensjoner er det sterke indikasjoner på at det er utstrakte brudd på menneskerettigheter i store deler av disse sektorene i Nederland og Tyskland.

I følge Waltman har loven nådd sitt mål om å redusere omfanget av prostitusjon. Land som følger denne modellen er Norge, Island, Finland, Frankrike vedtatt og Storbritannia vedtatt I Norge ble loven innført i med mål om å redusere omfanget av menneskehandel.

Ved å redusere størrelsen på prostitusjonsmarkedet i Norge skulle rekrutteringen av nye kunder svekkes. Loven skulle også ha en normsettende effekt, ved at den skulle fastsette at sexkjøp er en uakseptabel praksis. Det er mange og delte meninger om hvilken effektene av lovendringen, noe det siste årets opphetede debatt har vist[7].

Noen vil påpeke at den mest synlige og i manges øyne mest skjemmende prostitusjonen, gateprostitusjonen, er redusert i omfang. Loven gir også politiet et effektivt verktøy dersom de ønsker å aksjonere.

Størrelsen på prostitusjonsmarkedet er anslått til å være omtrent det samme som da sexkjøpsloven ble innført, men gode data mangler. I følge Kotsadam har lovgivingen gjort befolkningen, særlig de yngre delene, mer skeptiske til kjøp av sex, og færre kjøper sex enn tidligere Skjeseth og Simenstad Fortsatt er en andel av dem som selger seksuelle tjenester i Norge utsatt for menneskehandel, og stadig flere av deres historier kommer frem i avisene.

Politihøgskolen undersøker nå omfanget av menneskehandel og har identifisert rundt mulige ofre i Norge. I følge en Fafo-rapport blir rundt 60 personer lovet en refleksjonsperiode[8] i Oslo alene hvert år Sønsterudbråten Den skandinaviske modellen har også flere problematiske sider.

Lovgivingen er sterkt formulert som maktforhold mellom kjønnene, selv om prostitusjon ikke er et kvinneyrke i seg selv, men noe som blir utøvd av begge kjønn jf. Hvordan kan modellen utvides eller reformuleres, slik at den reflekterer at mange av dem som selger sex er menn, ikke minst homofile menn? Den praktiske implementeringen av en slik type lovgiving er en annen utfordring: Slik håndhevingen fungerer i dag virker den å gå ut over de prostituerte, som påpekt av Skilbrei i ulike fora. Butikkmodellen og den skandinaviske modellen har også enkelte felles utfordringer: Hvordan redusere stigmatiseringen av prostituerte?

Så lenge negative holdninger til prostituerte er kulturelt forankret og eksisterer mer eller mindre uavhengig av lovverk, vil legalisering ikke nødvendigvis bedre den sosiale statusen til prostituerte. Prostitusjon påvirkes også av en hel rekke andre faktorer. Videre kan det virke som om totalomfanget og forholdene i prostitusjonsmarkedene i stor grad påvirkes av hvordan politimyndighetene velger å tolke og håndheve lovverket. Dermed blir det umulig å gjøre enkle årsaksanalyser for å finne ut hva som er effekten av lovverk og hva som er forårsaket av helt andre faktorer.

Samtidig argumenterer legaliseringsforkjempere for at forbud bare tvinger prostitusjonen lenger under jorda. De Marneffe , Civita , Justis- og beredskapsdepartementet , Moen , og Weizer Uavhengig av hvilken modell et land velger vil prostitusjon, på grunn av dets natur, aldri være et fenomen som kan reguleres hundre prosent.

Men det kan påvirkes. Både ideologiske og moralske, politiske og økonomiske interesser fører til en kontinuerlig diskusjon om påvirkningstiltak. Foreløpig empiri viser at verken vidtrekkende legalisering eller totalforbud har gitt alle de ønskede samfunnsmessige virkningene. Det er uklart om mellomveier, slik Norge har fulgt, over tid vil være bedre. Per i dag kan det derfor argumenteres for at verden mangler gode eksempler til etterfølgelse.

Dermed må myndighetene i praksis velge mellom pest og kolera. Sannsynligvis er et mindretall av de prostituerte i Norge i dag ofre for menneskehandel. Det betyr ikke at menneskehandelen er mindre alvorlig, eller at den observerte sammenhengen mellom prostitusjon eller menneskehandel er irrelevant. Legalisering kan godt komme til å øke omfanget av menneskehandel også hos oss: Likevel oppfattes de samlet som en region som forholder seg annerledes til prostitusjon enn andre europeiske land, som i stedet har avkriminalisert kjøp og salg, eller som har legalisert prostitusjon, og ikke regulerer prostitusjon ved hjelp av straffeloven, men i stedet ved hjelp av blant annet arbeidsmiljølovgivning.

Mulige endringer i prostitusjonspolitikken diskuteres i mange land, og de siste årene har også Europaparlamentet og Amnesty International  avgitt anbefalinger som veier tungt i debatten. Europaparlamentet utga en ikke-bindende resolusjon i hvor de anbefalte europeiske stater å avkriminalisere salg av sex og kriminalisere sexkjøp. Amnesty International har kommet med forslag om å fjerne lover som rammer sexselgere, inkludert forbud mot sexkjøp og forbud mot hallikvirksomhet, hvis dette er lover som også rammer rettighetene til sexselgere.

En sentral aktør i den internasjonale debatten om prostitusjonspolitikk er sexarbeiderbevegelsen. En viktig sak for sexarbeiderbevegelsen, inkludert PION, er at prostitusjon bør reguleres som arbeid for å legge til rette for anerkjennelse av, og tildeling av rettigheter til, personer som selger sex. I motsetning til dette står deler av kvinnebevegelsen som i stedet støtter kundekriminalisering.

I Norge har en rekke kvinneorganisasjoner gått sammen om å protestere mot å definere prostitusjon som en form for arbeid, for eksempel i forbindelse med anbefalingene til Amnesty International Kvinnefronten Utviklingen av det norske prostitusjonsmarkedet har vakt mye oppmerksomhet de siste 25 årene. På tallet var det en dreining fra gateprostitusjon til innendørsprostitusjon, noe som ga bekymring for om det foregikk en normalisering av prostitusjon.

Mot slutten av tallet vakte russiske kvinners prostitusjon og mulig utnytting av denne mye oppmerksomhet. Dette markerte begynnelsen på veksten i utenlandske aktører på norske prostitusjonsmarkeder Skilbrei Oppmerksomheten rundt prostitusjonsmarkedet handler vekselsvis om behovet for, og konsekvenser av endret prostitusjonspolitikk. Etter at sexkjøp ble kriminalisert i , har et viktig spørsmål vært hvordan denne endringen har påvirket markedet. Det kan være vanskelig å vite hva slags konsekvenser en lov har for utviklingen av prostitusjonsmarkedet, både fordi markedet er uoversiktlig og fordi det er fleksibelt og endrer seg av mange andre grunner enn et lands straffelov.

I ble det gjennomført en evaluering av sexkjøpsloven Rasmussen, Strøm, Sverdrup og Hansen Denne konkluderte med at vi har sett en nedgang etter — og på grunn av — innføringen av sexkjøpsloven, uten at personer som selger sex samtidig opplever mer vold og risiko.

Disse konklusjonene er møtt av kritikk, både hva angår metoder og konklusjoner. PION mener at innføringen av sexkjøpsloven har forverret situasjonen for sexselgere. Diskusjoner om utviklingen av prostitusjonsmarkedet handler hovedsakelig om prostitusjon der menn kjøper sex av kvinner. Vi vet langt mindre om menns prostitusjon, og denne gruppen møtes i liten grad av både politiet og sosialarbeidere Bjørndahl Foreslå endringer i tekst. Foreslå bilder til artikkelen.

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet. Lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv. En feltbeskrivelse om gutter, menn og transpersoner som selger sex. Pro Senteret  Justisministeriet Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser, Bind II Betænkning, nr.

Prostitusjon er en menneskerettighet å slippe lesedato 7. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Vista Analyse as Skilbrei, May-Len T he Development of Norwegian Prostitution Policies: Sexuality Research and Social Policy 9 3: Prostitution Policy in the Nordic Region.

Høigård, Cecilie og Liv Finstad Om prostitusjon, penger og kjærlighet. From Palermo to the Streets of Oslo: Pros and cons of the trafficking framework. Anti-Trafficking Review 4 1 Sanders, Teela Men who buy sex.

Skilbrei, May-Len []: Når sex er arbeid.

Peludas maduras maduras vestidas y hijas follando duro mamas cachondas follando duro xxx tias calientes viejas porno gratis videos orgias amater tube cumloader españa petardass videos porno maduritas porno español trios rubias putas arabes porno masturbacion femenina follando momxxx tubias 19 videos de lisa ann morenas sexp gratis garganta profunda porno enfermeras porno gratis alexistexas orgasmo xxx negros porno de asiaticas porno español gratis xxx masage rooms videos porno maduras pelis porno retro buenorras desnudas videos pornos gratis españolas follando a su madre spanish porn culos del sexo anal extremo porno videos videos porno madurita hombres desnudos porno x gratis de gordas videos porno español brutal porn mujeres lesvianas melanie monroe video porno videos porn free sasha grey roxy raye porno madura ver vidios por dinero sexo interracial pornotube hd toro pprno videos transexuales gratis porno en castellano maduras chicas porn porno anal duro gratis folladas anal hd travestis maduras webcam xxx videos de putas video hentai xxx abuelas gratis porbo sexo hardcore porno.

con travestis con asiaticas travestis muy xorras culos gigantes porno anal paginas porno africanas lesbico gratis lisa ann porno xxx chicas espiadas mejores paginas de lesvianas cosplay babes porno gratis amater videos porno con maduras sexo abuelas follando peliculas porno gratuitos follandose muy peludos peliculas porno gratis coño xxx maduras videos gais follando casting videos cuarentonas putas follando vídeos de negras porno masturbacion videos porno de transexuales videos de embarazadas amateur porn maduras pilladas por el fontanero tetas grandes porno danes videos porno zorras xxx arabes follando follando videos ver videos follando embarazada follando en playas nudistas xxx vídeos porno casero abuelas peludas vidios prono gratis videos pornos de putas japonesas xxx follando sexo maduro español tetonas videos porno gratis chochos porno espanol fotos porno duro vintagexxx vieos porno para mujeres follando videos de gordas videos gratis nacho vidal masturbandose videos porno gratis de solteras porno gratis porno chicas xxx chicas amater follando rusas nacho vidal follando videos gratis anal brutal español tias buenas desnudas trio ruvia 19 squirt xxx pollas porno porno gratis paginas porno lesbiana madura caliente descargar videos teens chicas desnudad hd tios videos porno anal videos negras folladoras porno travesti webcam xxx porno caliente virgen xxx videos viejas follando videos porno español gratis paginas porno moms xxx webcam xxx buscar porno gratis videos porno madura xxx gratis videos xxx xxx tias fallando maduras.

con viejas gordas follando video gratis en la cocina videos porno grati poeno español maduras torbe jenna jamenson chicas porn orgias vintagexxx videos sasha grey follando latinas culonas brasileñas tetonas parejas porno chochos xxx masage porno sexo videos pollones seso gratis porno maduras nacho vidal coño vidios de enfermeras follando videos pornoxx tias cachondas tias follando videos maduras penetracion vaginal chicas porno bbw tera patric porno.

con ver películas porno chicas porn tube hombres follando morenas chica desnudandose nekane porno descargar vídeos porno de abuelas calientes tube porn tubias 19 sexo gratis masaje xxx video porno silvia rubi culonas brasileñas follando travestis videos pornos lesbianas hd pornografía gratis sexo video de parejas calientes viejasfollando anal maduritas sex porn travestis bbw amigas lesbianas porno trio trios art porn porno homosexual follando videos de maduras cachondas xxx rubia xxx españoles videos gratis porno gratis chicas latinas folladas gratis porno zorras peludas hentai videos porno tias buenas pene enorme porno gordos follando videos porno gratis porno madre folla en castellano gratis videos lesvianas jovenes trios tetonas videos peliculas porno pollas grandes sexo ancianas descargar vídeos porno trios gratis peliculas porno grati porno con rubias porno hd porn videos lesvianas gratis mujeres con tetas grandes maduras maserati xxx sexo con el culo polla transexual morenas videos transexuales videos pporno follando maduritas videos hombres tu porn xx porno en castellano maduras pormo porotube follando vídeos pornos de mujeres enseñando el coño buscar porno maduras gratis pollas follando cuarentonas calientes porno lesbianas amateur hombres masturbandose nekane xxx videos porno gratis maduritas videos xxx gratuitos videos gratis video porno anal videos trabestis tias buenas videos de lesvianas pillados follando pajas masculinas como follar videos actrices porno para mujeres arabes porno gratis lesbianas teniendo sexo maduras gratis xxx milfxxx sexo porno lesbicos sexo con camara oculta sexo vídeos gratis porno gold porno bbw triple penetracion anal porno folladas pollas porno toro pprno gratis maduritas tetonas follando maduras jade kitty muy xorras culos videos pornos gratis en español sexo interracial madura lesbiana porno pelirrojas porno latinas anal paginas pornos gratis viejos videos gratis xxx joven videos porno masage erotico porno masaje erotico porno japones videos de actrices porno ancianas tetonas folladas videos hd free video culos travestis follando parejas sextube porno americanas ancianos follando vidios pprno xxx videos porno de solteras tetonas cams sexo gratis videos pprno gratis gangbang rubias21 madura masajes videos follando gorda follando hentai porno español videos xxx muy peludas vidios porno mujeres maduras con mujeres chupando pollas monstruosas peliculas porno anal gratis 18 cunnilingus videos de maduras gratis españolas videos porno fuerte coño maduras ver videos maduras tetonas películas pornográficas gratis maduritas xxx mulata follando playa maduras putitas jovenes masajes pornos gratis amateur interracial latinas culonas videos gratis videos pono follar porno español peliculas sexo culos calientes videos abuelas videos xxx porno perras calientes pollas monstruosas pajas negros porno con tetas muy grandes mamadas de travestis follar en español hd videos de maduras video amateur sexo xxx nuria porno gratis gigi love sexo duro videos de folladas maduras zorras lesbianas videos porno rubias 19 porno hd latinas lesbianas xxx gratis videos porno cocina videos gratis porno secretarias buenas videos jovenes videos porno parejas follando pollas porno masturbacion videos porno amateur tetas travestis maduras porn free videos pornos maduras españolas gratis videos hentai porno para descargar gratis vidios porno amaters porno gratis porno de travestis gratis porbo gratis morena española follando pareja amateur universitarias calientes negra culona superguarras ver videos de gordas videos porno negros porno amateur señoras follando madres rubias 19 pirno porno con tios sexp gratis porno tetas travestis follando mama follando tetonas interracial videos porno amateur latino amateur viejos videos porno gratis videos porno retro buenorras desnudas webcams sexo xxx videos de abuelas calientes videos phorno vídeos porno gratos videos porno folladas porno duros milf mamada pov gordasxx gordas y culonas porno porno español mejores actrices porno mujeres negras gordas ver videos gratis amateur follando vidios de colegialas porno toro pormo gratis casting porno de solteras porno es.